Spracovanie osobných údajov GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Na základe našej obchodnej spolupráce (t. j. zadaním objednávky na webovej stránke https://termalymalebielice.sk/ alebo online rezerváciou) alebo osobným stretnutím dávate súhlas spoločnosti AQUALAND Malé Bielice, s.r.o., so sídlom Kúpeľná 103-105, Partizánske 958 04, IČO: 44414340 (ďalej len „AQUALAND Malé Bielice“), aby spracúvala vaše osobné údaje v tomto rozsahu:

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako spoločnosť AQUALAND Malé Bielice, ktorá poskytuje hotelové služby pod značkou Termály Malé Bielice, zhromažďuje, používa, konzultuje alebo inak spracúva vaše osobné údaje.

Spoločnosť AQUALAND Malé Bielice vykonáva svoju činnosť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), ako aj v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane údajov. Pri používaní internetu sa zaväzujeme chrániť vaše osobné údaje podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo právnych predpisov, ktoré by tento zákon v budúcnosti nahradili, a GDPR.

Používaním tejto webovej stránky alebo ktorejkoľvek z našich služieb a súhlasom s týmito zásadami súhlasíte so zhromažďovaním a používaním osobných údajov, ako je opísané v týchto zásadách.

1. ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť AQUALAND Malé Bielice spracúva vaše osobné údaje, ktoré získala v rámci realizácie dodávateľsko-odberateľského vzťahu medzi vami – ako kupujúcim – a spoločnosťou AQUALAND Malé Bielice – ako dodávateľom. Patria sem najmä osobné údaje opísané nižšie v bodoch a) – g) Tieto údaje sa budú používať na účely vymedzené v bode 2 týchto zásad.
a) Kontaktné údaje na účely vyžiadania ponuky alebo rezervácie: (titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) na základe článku 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR;

b) kontaktné údaje na účely marketingu a online reklamy: meno, priezvisko, e-mailová adresa podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas hostí);

c) osobné údaje na účely rezervácie (občiansky preukaz, údaje z pasu, miesto a dátum narodenia, štátna príslušnosť) na základe článku 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR;

d) údaje o bankových kartách na účely transakcií a rezervácií, na zúčtovanie odmeny za služby, na plnenie fakturačných povinností (typ, číslo, dátum platnosti, meno držiteľa karty; CVC/CVV) na základe článku 6 písm. c) ods. 1 GDPR EÚ;

e) dátumy príchodu a odchodu na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR;

f) číslo víza a registračné osvedčenie (pre občanov mimo EÚ alebo EHP) na účely rezervácie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
g) technické a lokalizačné údaje, ktoré generujete v dôsledku používania našej webovej stránky (čas začiatku a konca používania webovej stránky, IP adresa a ďalšie zaznamenané údaje o prehliadaní (cookies) používateľa webovej stránky) a aplikácie na základe písmena a) bodu 1 článku 6 GDPR (súhlas hostí).

2. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú spracované na tieto účely:

a) marketingové účely spoločnosti AQUALAND Malé Bielice, t. j. najmä zasielanie informácií o podujatiach, službách a iných aktivitách vo forme bulletinov alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie;

b) transakcie na https://termalymalebielice.sk/;

c) rezervácie v reštauráciách a lobby baroch, ako aj ďalšie online rezervácie/objednávky;

d) na ochranu našich oprávnených záujmov, t. j. najmä na účely posúdenia, uplatnenia a vymáhania našich právnych nárokov, ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti nás, našich klientov alebo iných osôb;

e) plnenie zmluvy so zákazníkom;

f) dodržiavanie zákonných povinností.

3. KTO A AKO BUDE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ

Na základe tohto súhlasu bude spoločnosť AQUALAND Malé Bielice, s.r.o. ako prevádzkovateľ spracúvať Vaše osobné údaje vo vyššie vymedzenom rozsahu a na vyššie uvedené účely v manuálnej písomnej a elektronickej forme prostredníctvom automatizovaných systémov prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo sprostredkovateľov osobných údajov, t.j. subjektov poverených spoločnosťou AQUALAND Malé Bielice, s.r.o. a vykonávať jednotlivé spracovateľské činnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi a ochranou osobných údajov prostredníctvom uzatvorenia zmlúv o spracúvaní osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s externými poskytovateľmi hotelových služieb, ako sú napríklad služby concierge, kúpeľné procedúry alebo donáška jedla. Pri poskytovaní služieb a produktov v našom mene sa spoliehame na tretie strany a v prípade potreby s nimi môžeme zdieľať vaše osobné údaje. Všetci naši poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní chrániť vaše osobné údaje a nesmú inak používať ani zdieľať vaše osobné údaje, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon alebo je to stanovené v zmluve.

Vaše osobné údaje budú tiež poskytnuté vládnym orgánom a/alebo orgánom činným v trestnom konaní, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, ak to vyžaduje zákon alebo ak je to potrebné na právnu ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa v súlade s platnými právnymi predpismi.

4. NA AKÉ OBDOBIE SA SÚHLAS UDEĽUJE

Súhlas so spracovaním osobných údajov za uvedených podmienok trvá počas celého trvania dodávateľsko-odberateľského vzťahu medzi vami a spoločnosťou AQUALAND Malé Bielice takto:

a) pre objednávky z internetového obchodu: po dobu platnosti, najneskôr 15 mesiacov od dátumu
vystavenia;

b) pre rezervácie v reštauráciách/baroch a iné rezervácie: odo dňa zadania rezervácie do systému do dňa ukončenia rezervácie;

c) bulletiny: na dobu neurčitú, kým sa zákazník neodhlási zo zoznamu adresátov (každý bulletin obsahuje odkaz na odhlásenie).

5. DOBROVOĽNÝ SÚHLAS, ODVOLANIE SÚHLASU

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je úplne dobrovoľné a nie je podmienkou pre ďalšie plnenie zo strany AQUALAND Malé Bielice v rámci dodávateľsko-odberateľského vzťahu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania na túto e-mailovú adresu …………………………..

6. VAŠE PRÁVA AKO SUBJEKTU ÚDAJOV

Vaše osobné údaje boli poskytnuté dobrovoľne vo vyššie uvedenom rozsahu. Vy ako subjekt údajov máte práva vyplývajúce z príslušných právnych predpisov. Ako subjekt poskytujúci súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo na:

a) požiadať o prístup k svojim osobným údajom a informáciám o ich poskytovaní a spracúvaní (napr. rozsah, účel, trvanie spracúvania) vrátane práva získať od spoločnosti AQUALAND Malé Bielice kópiu spracúvaných údajov;
b) kedykoľvek odvolať písomný súhlas (viac informácií nájdete v časti 5 týchto zásad);

c) písomne požiadať spoločnosť AQUALAND Malé Bielice o vymazanie vašich osobných údajov (najmä ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo inak spracované); máte právo byť „zabudnutý“, ak boli vaše osobné údaje zverejnené na internete (t. j. vymazanie všetkých odkazov na vaše osobné údaje, ich kópie alebo replikácie);

d) získať vaše osobné údaje, ktoré AQUALAND Malé Bielice spracúva na základe tohto súhlasu, v bežnom štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich inému prevádzkovateľovi;

e) namietať, ak sa vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu; ak vznesiete námietku, spoločnosť AQUALAND Malé Bielice prestane spracúvať vaše osobné údaje;
f) ak zistíte alebo sa domnievate, že spoločnosť AQUALAND Malé Bielice spracúva vaše osobné údaje v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života, zákonom alebo GDPR, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracúvania, môžete na základe písomnej žiadosti:

i) vzniesť námietku proti spracovaniu;
(ii) požiadať AQUALAND Malé Bielice o vysvetlenie;
(iii) požadovať od spoločnosti AQUALAND Malé Bielice nápravu tejto situácie, t. j. najmä požadovať blokovanie, opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov;
(iv) podať sťažnosť jednému z príslušných dozorných orgánov, najmä v krajine, v ktorej žijete, pracujete alebo v ktorej došlo k údajnému porušeniu. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Hraničná
4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421
/2/ 3231 3220.

7. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

Zároveň súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami v súlade s § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, t. j. súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení všetkými elektronickými prostriedkami na váš elektronický kontakt, ktorý spoločnosť AQUALAND Malé Bielice získala v rámci vášho dodávateľsko-odberateľského vzťahu alebo iným oprávneným spôsobom.